Jak asi bude?In-počasí

DogDog

Profizoo

Psi v JihlavěAlfa vlk

 Tak, jako lidé své psané zákony obcházejí, porušují, ba pošlapávají, vlci své nepsané zákony dodržují. O hierarchickém uspořádání smečky a o způsobu jejího života se „nepolemizuje“, řád a disciplínu mají vlci v genech.
Program na přežití smečky není nic „třetihorního“: tak, jak se po staletí rozvíjí intelekt vlků, tak se po staletí průběžně „inovují“ i jednotlivé prvky programu.
Bylo vypozorováno, že v každé vlčí smečce je dvojí, na sobě nezávislá podřízenost: jedna pro vlky, druhá pro vlčice. V čele smečky stojí buď jeden rodičovský pár, nebo nejrespektovanější vlk-samec. „Osobnostmi“ nikdy nejsou ti nejsilnější, nejdravější a nejbezohlednější, ale ti nejinteligentnější a proti stresům nejodolnější jedinci.
Ochránkyní pořádku ve smečce je alfa-vlčice. Vládne vlčímu fraucimóru a v mnoha aspektech požívá mnohem větší autority nežli alfa-vlk.

                                                                     Dr. Irena SehnerováHierarchie

Vlci jsou velmi sociální zvířata žijící ve smečkách čítajících zpravidla 6 až 7 členů. V zimě se však sdružují do větších smeček, které mohou mít ve výjimečných případech až 20 či dokonce 30 jedinců. Smečky větší než 25 jedinců jsou však velmi vzácné. Smečky také mohou během roku vznikat či zanikat, některé jen na určitou dobu, jiné napořád. Ve smečce platí přísná hierarchie, ve které má každý člen pevně stanovené postavení. Ovšem nesmíme si plést vlčí smečku s vojenskou jednotkou, tak jednoduché to není.


Struktura vlčí smečky je dynamická a může se měnit v závislosti na celé řadě faktorů. Hierarchie je pro vlky velmi důležitá. Velký význam má v období rozmnožování, při lovu, při krmení, při ochraně území a vůbec vždy, když je smečka pohromadě. Což znamená téměř pořád, neboť smečka tráví většinu času pohromadě. Hierarchie vlčí smečky je organizována ve dvou liniích: jedna pro samce, druhá pro samice. Jak jsem se již zmínil v úvodu, hierarchie smečky je velmi proměnlivá. Může být jiná v období rozmnožování, při lovu a při hře.

V čele celé smečky je alfa vlk a vlčice, kteří tvoří alfa pár. Termín alfa, vzniklý při popisu chování zvířat žijících v zajetí, je však poměrně zavádějící. Jedinec alfa ne vždy vede lov nebo jde v čele smečky a ani nemusí jíst dříve než ostatní. Jedinec může být alfou dokonce jen za určitých okolností nebo při určitých činnostech (třeba pouze při lovu). Alfa ale vždy požívá úctu ostatních členů smečky.

Alfa pár má jako jediný ve smečce právo pářit se. Toto právo si alfa vlčice vymáhá produkcí silných aromatických látek, které přebijí pach ostatních samic. Otcem mláďat je většinou alfa samec, ale nemusí tomu tak být vždy. Když alfa nejeví o samici zájem, spáří se s ní níže postavený samec (většinou beta). Matkou mláďat je však vždy alfa samice.

Alfa páru jsou podřízeni ostatní dospělí členové smečky, z nichž nejvyšší postavení má beta vlk a beta vlčice. Jedinec beta může jako jediný ohrozit pozici alfy. Ostatní zvířata vytvářejí hierarchii s dvou- až tříletými jedinci na vrcholu a jednoletými vespod.

Mláďata si také vytvářejí vlastní sociální strukturu, ale bez ohledu na pohlaví.

Úplně nejnižší postavení má jedinec omega. Tento jedinec už do smečky v podstatě ani nepatří, protože nemá žádná práva. Je to obětní beránek - je zaháněn od žrádla a směřují proti němu bezdůvodné útoky. Při napadení smečky většinou nese hlavní nápor a vyžadují-li to vyšší zájmy smečky, může být i obětován. Tímto způsobem se smečka zbavuje nežádoucích členů (tzv. vnitřní selekce).

Hierarchická struktura je dána rovnováhou sil. Zespodu působí tendence k sociální expanzi a proti ní působí snaha nadřazených zvířat udržet si svoje místo. Změny v postavení se často rozhodnou jediným bojem. Prohraný boj způsobí na určitou dobu psychický otřes tak silný, že zvíře může poklesnout o několik hodnostních stupňů. Tyto souboje však jen velmi zřídka končí zraněním či dokonce smrtí.Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se | admin | registrace | podmínky | výměna odkazů